Protocol schorsing en verwijdering


Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een korte tijd (een schorsing
genaamd) of voorgoed (een verwijdering genaamd). De beslissing over
schorsing/verwijdering wordt genomen door het College van Bestuur van Alberoscholen.


Schorsing
Gebeurt indien er sprake is van wangedrag of als er een verstoorde relatie is ontstaan
tussen leerling en school en/of ouder en school. 
Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht, de leerling en de ouders/verzorgers worden gehoord. Na dit overleg kan de leerling onmiddellijk voor een beperkte periode (maximaal 1 week) geschorst worden.

 

Stappenplan schorsing


1) De directeur van de school overlegt met de leerling, de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht.


2) Als schorsing wordt overwogen, dan bespreekt de directeur dit met het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt het besluit inzake schorsing.


3) De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders/verzorgers mee.


4) De directeur meldt het besluit tot schorsing van de leerling terstond aan de leerplichtambtenaar. Tevens overlegt de directeur met de leerplichtambtenaar welke rol hij/zij kan/moet vervullen bij de schorsing.


5) De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk,te
voorkomen dat deze een achterstand op het gebied van leren oploopt. 

 

6) Bij terugkeer van de geschorste leerling wordt een door de school opgestelde verklaring, waarin concrete afspraken over het functioneren van de leerling en/of ouders/verzorgers zijn opgenomen, door de ouders/verzorgers en de directeur ondertekend.

 

Mocht het schorsen van de leerling niet leiden tot een gewenst resultaat, dan wordt een leerling of een tweede keer geschorst of het proces van verwijdering wordt ingegaan.

 

Verwijdering


Gebeurt als er sprake is van ernstig wangedrag of als de relatie tussen school en leerling en/of ouders/verzorgers onherstelbaar beschadigd is. Als het College van Bestuur besloten heeft tot verwijdering, mag de leerling nog niet onmiddellijk van school
verwijderd worden. Door het College van Bestuur wordt een interne commissie samengesteld, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en de directeur van de desbetreffende school. Deze commissie hoort eerst de leerkracht. Vervolgens voert deze commissie overleg met ouders/verzorgers.

Na dit overleg neemt het College van Bestuur een besluit m.b.t. het verwijderen van de leerling en deelt dit schriftelijk en gemotiveerd
aan de ouders/verzorgers mee. In deze brief worden ouders/verzorgers geattendeerd op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift binnen 4 weken na dagtekening. Een kopie van deze brief wordt gestuurd aan de leerplichtambtenaar en aan de inspectie.

In het geval dat ouders/verzorgers een bezwaarschrift indienen, zal het College van Bestuur de ouders/verzorgers voor hoorzitting uitnodigen.
Binnen vier weken zal het College van Bestuur schriftelijk op het bezwaarschrift reageren.


Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een
school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Een kopie van de brief wordt gestuurd aan de leerplichtambtenaar en aan de inspectie.
In de tussentijd kan ook in deze situatie de leerling geschorst worden c.q. blijven.

 

Stappenplan verwijdering


1) Voordat het College van Bestuur tot verwijdering van een leerling besluit, heeft de interne commissie eerst een gesprek met de leerkracht en vervolgens met de ouders/verzorgers.


2) De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk het besluit tot verwijdering. Kopie richting leerplichtambtenaar en inspectie.


3) De directeur overlegt met de leerplichtambtenaar welke rol hij/zij kan/moet vervullen bij de verwijdering.


4) De directeur gaat actief op zoek naar een andere school, die deze leerling wil toelaten.


5) Wanneer ouders/verzorgers het niet eens zijn met het besluit tot verwijderen, dan kunnen zij binnen 4 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.

 

6) Het College van Bestuur nodigt ouders/verzorgers vervolgens uit voor een hoorzitting.


7) Het College van Bestuur zal binnen vier weken, eveneens schriftelijk, op dat bezwaarschrift reageren.


8) De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk het definitieve besluit tot verwijdering. Kopie richting leerplichtambtenaar en inspectie.