Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR van de Hoeksteen bestaat dit jaar uit vijf personen. Drie ouders en  twee leerkrachten. Namens de ouders zitten Danielle, Judith en Catherine in de MR. Marjorie en Jolijn treden dit jaar af, maar zullen Danielle en Judith eerst inwerken. Namens de leerkrachten vertegenwoordigen Marjan de Groene ( voorzitter) en Lucie Herrebout het team in de MR.

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden zaken die met het beleid in en rond de school te maken hebben besproken. Een aantal documenten die elk jaar terugkomen zijn: de begroting van de school, de begroting van de AC, de formatie, het plan van aanpak voor de Risico inventarisatie en evaluatie, het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids.

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

Ouders die vragen hebben over beleidszaken van de school zoals hierboven genoemd, kunnen deze altijd stellen via de ouders of via één van de leerkrachten. Ook zijn de notulen altijd op te vragen bij de secretaris.

Besproken punten MR vergadering van 18 juni 2018 [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten in MR vergadering van 14 mei 2018 [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten MR vergadering van 5 maart 2018 [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten MR vergadering van 29 januari 2018 [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten in MR vergadering van 27 november 2017  [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten in MR vergadering van 25 september 2017  [START DOWNLOAD]

 

Besproken punten in MR vergadering van 20 oktober 2016  [START DOWNLOAD]