Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR van de Hoeksteen bestaat dit jaar uit vijf personen. Drie ouders en  twee leerkrachten. Namens de ouders zitten Danielle Schouwenaar en Judith Jimkes in de MR.  Namens de leerkrachten vertegenwoordigen Lucie Herrebout (voorzitter) en Johan Huisson (schaduwlid) het team in de MR.

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden zaken die met het beleid in en rond de school te maken hebben besproken. Een aantal documenten die elk jaar terugkomen zijn: de begroting van de school, de begroting van de AC, de formatie, het plan van aanpak voor de Risico inventarisatie en evaluatie, het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids.

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

Ouders die vragen hebben over beleidszaken van de school zoals hierboven genoemd, kunnen deze altijd stellen via de ouders of via één van de leerkrachten. Ook zijn de notulen altijd op te vragen bij de secretaris.

Besproken punten in MR vergadering van 29 oktober 2018 [START DOWNLOAD

 

Besproken punten in MR vergadering van 10 september 2018 [START DOWNLOAD]