Contact met school

Een goed contact tussen ouders en leerkrach­ten vinden wij belangrijk. We willen dat de school de ouders een goede en heldere informatievoorziening levert. Verder vinden we het belangrijk dat de school een lage drempel voor de ouders heeft. We willen graag een school zijn waar de ouders zich betrokken voelen.

Als het kan maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van computers, beheer van gebouwen, onderhoudswerkzaamheden of de hulp bij creatieve vakken. Ouders participeren in de Medezeggenschapsraad en in de Activiteitencommissie.

Communicatie vindt onder meer plaats door onderstaande activiteiten:

  • Er worden “10-minutengesprekken? georganiseerd. Dit is een gelegenheid om overleg te plegen met de leerkracht over de vorderingen van zoon(s) of dochter(s);
  • Het omgekeerde 10-minutengesprek is een gelijkwaardig gesprek aan het begin van het schooljaar tussen ouders en de leerkracht. In dit gesprek vertellen de ouders over hun kind, zijn of haar hobby’s, de thuissituatie en andere zaken die voor de leerkracht van belang zijn om te weten. 
  • Er zijn avonden met een informatief karakter, bijvoorbeeld een lezing of een uitleg over de werkwijze van een methode enz.;
  • Ook kunnen er zich situaties voordoen dat overleg gewenst is om een bijzondere reden;
  • Ouders van nieuwe leerlingen worden persoonlijk benaderd;
  • Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er in alle groepen een kennismakings- /informatieavond voor de ouders;
  • Bovendien is er informatie op papier zoals de nieuwsbrief en "nieuws uit de groep";
  • Actualiteiten worden op onze website vermeld. Het adres is: www.hoeksteen-wemeldinge.nl .

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid tot het maken van een afspraak. We stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen thuis, die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind(eren). Wilt u de leerkracht spreken? Dan graag vóór of ná schooltijd. 

De directie is een aantal dagen in de week op school. Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar: hoeksteen AT alphascholengroep DOT nl
 of telefonisch contact opnemen. Op dinsdagmiddag zijn beide directeuren aanwezig. U kunt dan eventueel desgewenst een afspraak maken.