Contact met school

Een goed contact tussen leerlingen, ouders en leerkrach­ten vinden wij belangrijk. We willen actuele en heldere informatie leveren aan ouders en kinderen. Verder vinden we het belangrijk dat de school een lage drempel voor ouders heeft. We willen een school zijn waar de leerlingen en hun ouders zich betrokken voelen.

Als het kan maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders om goed af te stemmen op de leerbehoeften van hun kind. Daarnaast is ouderhulp en kennis van ouders altijd welkom, zowel als ondersteuning bij het lesaanbod als hulp bij bijvoorbeeld ict of onderhoud van materialen. Ouders participeren in de Medezeggenschapsraad en in de Activiteitencommissie.

Communicatie vindt onder meer plaats door onderstaande activiteiten:

  • Nieuwjaarsreceptie: tijdens de nieuwjaarsreceptie proosten we op het nieuwe schooljaar en leiden de kinderen samen met de leerkrachten de ouders rond in de eigen klas en vertellen over Goed van Start, de organisatie in de klas en de verschillende vakken.

  • Ambitiegesprekken: in het begin van het schooljaar wordt de leerling en zijn ouders uitgenodigd om met de leerkracht in gesprek te gaan over de doelen waaraan het kind wil werken en de ondersteuning die daarbij nodig is.
  • Voortgangsgesprekken: in februari gaat de leerling met ouders weer samen met de leerkracht na hoe het gaat, of doelen bijgesteld moeten worden en of er voldoende wordt afgestemd op de leerbehoeften.
  • Evaluatiegesprekken: aan het einde van het schooljaar gaan ouders, leerling en leeracht samen na of de ambities gerealiseerd zijn en kijken ze vast vooruit naar het nieuwe schooljaar.
  • Leerling arena: minimaal driemaal per schooljaar organiseren we een leerlingarena, waarbij de kinderen van de school feedback geven op de lessen. Wat gaat goed en wat kan beter? Samen met het team wordt vervolgens nagegaan of er aanpassingen moeten komen in het lesaanbod of de instructie.

  • Pizza avond/tevredenheidsmeting: eenmaal per schooljaar is er een avond voor ouders en leerlingen, waarop onder het genot van een pizza drie vragen aan bod komen. Wat gaat goed en moeten we behouden? Wat kan beter en moeten we veranderen? Wat gaan we niet meer doen?

  • Leerlingateliers: of ook wel talentmiddagen, worden georganiseerd op vrijdagmiddag. Deze middagen staan vooral in het teken van creatieve vorming en samenwerken. Groepsdoorbrekend gaan we aan de slag met tekenen, knutselen, techniek, lego en muziek. Ouders en leerlingen worden uitgenodigd om mee te denken bij de voorbereiding.

  • Ondersteuningsgesprek: als ouders, leerkracht of intern begeleider merken dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt dan verwacht, dan wordt het kind, samen met de ouders tijdig uitgenodigd voor een gesprek. Aan het begin van het gesprek vertelt het kind over de afgelopen periode. Wat ging goed, wat was lastig voor mij en wat heb ik nodig. Tijdens dit gesprek worden mogelijke vervolgstappen en acties doorgesproken. 

  • Nieuwsbrief: minimaal eenmaal per maand/tien maal per schooljaar ontvangen de ouders een algemene nieuwsbrief met de meest recente agenda en andere belangrijke ontwikkelingen. Uit de groepen komt maandelijks een update met groepsspecifieke onderwerpen.

  • Actualiteiten worden op onze website vermeld. Het adres is: www.hoeksteen-wemeldinge.nl .

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid tot het maken van een afspraak. We stellen het zeer op prijs als je ons op de hoogte houdt van gebeurtenissen thuis, die van invloed kunnen zijn op het gedrag van je kind(eren). Wil je de leerkracht spreken? Dan graag een afspraak maken na schooltijd. 

De directie is telefonisch bereikbaar via nummer 0113-626127 of per mail:  hoeksteen@alberoscholen.nl