6 Zorg voor l.l. met specifieke onderwijsbehoeften

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Om de leerweg van de kinderen efficiënt te kunnen volgen, moeten gegevens bijgehouden worden. Deze gegevens kunnen variëren van observaties in de klas, resultaten op gebied van taalontwikkeling tot een rapport van een schoolbegeleidingsdienst, orthopedagoog of psycholoog.

 

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind noteren wij gegevens, resultaten en vorderingen op het gebied van alle schoolse vaardigheden. In de groepen 1 en 2 wordt de “KIJK” registratie gebruikt. Dit is een individueel leerlingvolgsysteem, waarin gegevens staan over de gehele ontwikkeling van de leerling.

Om vakspecifieke ontwikkeling in kaart te brengen, gebruiken we in de groepen 1 tot en met 8 onder andere het CITO- leerlingvolgsysteem (LOVS). Jaarlijks worden 1 à 2 keer de toetsen afgenomen. Naast de resultaten van CITO-toetsen worden de resultaten van methodetoetsen zorgvuldig bijgehouden. Ook houden we de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. Dit gebeurd door middel van observaties, gesprekken met ouders en/ of kind en het invullen van de signaleringslijst van KIVA en ZIEN.  Gegevens van individuele leerlingen worden opgenomen in het persoonlijk leerling-dossier. Ouders kunnen dit dossier inzien wanneer zij dit willen.

 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Het beleid van Alpha Scholengroep is er op gericht om onderwijs te verzorgen voor alle kinderen, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school “zorgplicht” heeft. Dit betekent dat de school de plicht heeft om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoefte van het kind wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar aan het kind optimaal onderwijs geboden wordt. De aanmelding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften  verloopt als volgt:
• ouders melden hun kind aan bij de school en voeren een intake gesprek, waarin ze zo    goed mogelijk aangeven op welke gebieden hun kind extra ondersteuning   nodig heeft;
• de school (het team) bespreekt de aanmelding en neemt een besluit over toelating (eventueel na opvragen van gegevens, als die beschikbaar zijn);
• binnen 6 weken na aanmelding laat de school aan de ouders weten of het kind op de school opgevangen kan worden;
• mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan meldt de school, uiteraard na overleg met de ouders, het kind aan bij het loket van het samenwerkingsverband passend onderwijs Oosterschelderegio;
• de medewerkers van het loket nemen, nadat alle gegevens bestudeerd zijn en nadat overleg met ouders en school  is gevoerd, een beslissing op welke school het kind voor korte of langere tijd geplaatst  kan worden. Het kan hierbij gaan om een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor  speciaal onderwijs.

Er zijn leerlingen die gedurende de schoolperiode meer ondersteuning nodig hebben. Ook

om deze groep leerlingen maken wij ons zorgen en ook hier willen we duidelijkheid scheppen in onze werkwijze.

 

● De leerkracht probeert binnen zijn groep aanpassingen te doen voor de leerling, zodat de leerling toch voldoende aan zijn onderwijsontwikkeling toekomt. Van deze aanpassingen maakt de leerkracht melding bij ouders/ IB en directie

● Mochten de aanpassingen niet het gewenste resultaat hebben dan wordt de leerling

besproken tijdens de groepsbespreking tussen leerkracht en IB’er.

● Na de groepsbespreking wordt er gekeken of de voorgestelde stappen het gewenste effect hebben. Mocht dit niet het geval zijn dat wordt er, na toestemming van ouders, Externe Hulp geboden. Bij het vervolgtraject wordt er zoveel mogelijk samengewerkt tussen ouders en de school.

● Ouders worden van deze bespreking op de hoogte gebracht en het stappenplan wordt

voorgesteld aan ouders. Dit kan betekenen dat er een onderzoek moet komen (dit kan op

verschillende manieren vorm krijgen), deelname aan het HGPD-traject of aanmelden bij het Zorg Advies Team.

 

In de tussentijd kijken we hoe de leerling zich blijft ontwikkelen in de groep en zijn er aanpassingen.

Wanneer wij als school na diagnose en uitvoeren van nieuwe handelingsadviezen,

handelingsverlegen blijven, zal het voorstel voor verwijzing naar het SBO /SO worden gedaan.