14 Praktische informatie

Hieronder vindt u informatie over:

 • Aanmelden nieuwe leerling

 • Buitenschoolse activiteiten

 • Contacten met ouders

 • Eet- en drinkpauze

 • Begeleiding naar voortgezet onderwijs

 • Rapporten

 • Eten tussen de middag

 • Informatieavond

 • Natuureducatie

 • Nieuwsbrieven

 • Omgekeerd tien minuten gesprek

 • Pauze leerkrachten

 • Schoolkamp

 • Schoolreis

 • Schoolverzekering

 • Verjaardag vieren

 • Verkeerseducatie

 • Armoedepact

 • Zending/goede doelen

 • Hoofdluis

 • Medezeggenschap

 • Medicijn gebruik

 • Vervanging

 • Vluchtplan

 • Ziek melden

 

Aanmelden nieuwe leerling
Het hele schooljaar kunnen leerlingen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kan men contact opnemen met de directie van de school. De ouders worden dan uitgenodigd  voor een gesprek en krijgen een rondleiding door de school.

De gemeente Kapelle stuurt alle ouders, waarvan de kinderen drie jaar worden een brief, met het verzoek hun kind bij  een van de scholen aan te melden. In verband met de organisatie van de groepen is het fijn dat uw kind tijdig aangemeld wordt. Na de aanmelding krijgen de ouders een schriftelijke bevestiging. De leerkracht van groep 1 neemt tijdig contact op met de ouders om afspraken te maken.

De definitieve inschrijving gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier moet voorzien zijn van een kopie van het ID-bewijs. In overleg met de leerkracht mag uw kind vóór de 4e verjaardag enkele keren een morgen of middag meedraaien in de groep.

 

Buitenschoolse activiteiten
De Christelijke feestdagen zijn voor ons vaak aanleiding om buiten de lessen om een viering met elkaar te houden. Ook dit cursusjaar hopen we weer in schoolverband
aan diverse sportevenementen deel te kunnen nemen. Bij voldoende belangstelling schrijven we ons o.a. in voor: schoolzwemwedstrijden, het schoolvoetbaltoernooi en de voorleeswedstrijd voor scholen.

De gemeente Kapelle biedt na schooltijd dagarrangementen aan. De inhoud van het aanbod wordt afgestemd met de scholen op Wemeldinge. Elke kwartaal ontvangt u hierover nadere informatie en inschrijfmogelijkheden.

 

 Contacten met ouders

Aan het begin van het schooljaar is er per groep een informatieavond.
In september ontvangt u een uitnodiging voor een omgekeerd 10-minuten gesprek.
Na de cito toetsen in januari en juni krijgen de kinderen een rapport mee en worden de ouders uitgenodigd om de resultaten te bespreken.

 

Eet-en drinkpauze
Halverwege de morgen wordt er door de kinderen een eet- en drinkpauze gehouden. De kinderen brengen zelf iets gezonds te eten en te drinken mee. De Hoeksteen heeft het predicaat gezonde school. Dit betekent dat leerlingen meer dan gemiddeld bewegen, maar ook dat er veel aandacht is voor gezonde voeding. Op woensdag is op de Hoeksteen een Gruitdag. Op die dag nemen de kinderen groente of fruit mee. Daarnaast hebben we ook in 2017-2018 schoolfruit vanuit het Ministerie.

 

Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 stromen de kinderen uit naar het voortgezet onderwijs. Bij de aanvang van het schooljaar krijgt u hierover de nodige informatie. In de loop van het jaar ontvangt u ook informatie vanuit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schriftelijk schooladvies. Hierin staat

welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt

daarvoor naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.

Voor 1 april wordt de leerling aangemeld op de VO-school. In april-mei wordt een

eindtoets (IEP) afgenomen op school. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger

is dan het eerder gegeven schooladvies, is de school verplicht om het advies te

heroverwegen en dit met u te bespreken.

De school verzorgt de opgave voor het voortgezet onderwijs. De aanwezige leerling

gegevens worden na toestemming van de ouders digitaal verzonden naar de VO-school.

 

Rapporten
De leerlingenkrijgen twee keer per jaar een rapport. In februari en juni. Naar aanleiding van het rapport wordt er in alle groepen een gespreksmoment gepland. Er is dan tijdens de “tien minuten gesprekken” contact tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Voor het gesprek in februari krijgen alle ouders een uitnodiging. Voor het gesprek in juni hebben de ouders de keuze om wel of niet te komen op basis van het rapport. Ook kan het zo zijn dat de leerkrachten tijdens het moment in juni u uitnodigen voor een gesprek.
Met de ouders van de kinderen van groep 1-8 is er medio november, indien nodig, een
ontwikkelgesprek.

 

Eten tussen de middag
De kinderen eten op school onder toezicht van de eigen leerkracht. Het uitgebreide reglement met alle afspraken is in te zien op school.

 

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houdt iedere leerkracht een informatieavond voor de ouders van de kinderen in de groep. Op deze avond wordt meer verteld over het onderwijs dat in de klas gegeven wordt. U kunt op deze avond uw vragen aan de leerkrachten stellen. Een uitnodiging ontvangt u in de eerste weken na de zomervakantie.

 

Natuureducatie
Op de Hoeksteen zijn natuurouders actief. Ze trekken met kinderen van alle groepen de natuur in. Iedere groep heeft een eigen programma dat aansluit bij de belevingswereld van die leeftijd. Met de natuurouders ruiken, proeven en beleven de kinderen samen de natuur. De kinderen krijgen op deze manier ook respect voor plant en dier. Voor materialen en ontdekkisten kunnen we terecht bij het MEC in Goes.

 

Nieuwsbrieven
Iedere maand ontvangt u een nieuwsbrief van school. Deze staat vol met actuele informatie, belangrijk om te lezen en te weten, zodat u steeds op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Dit schooljaar zal de nieuwsbrief per e-mail naar u toe verzonden worden. Wij verzoeken u dringend om het meest actuele e-mailadres aan ons door te geven. De nieuwsbrief verschijnt ook op de website.

Ook ontvangt u een aantal keren de nieuwsbrief van de directie. Deze bevat meer inhoudelijke informatie.

Regelmatig ontvangt u ook een nieuwsbrief uit de klas van uw kind. Zo blijft u op de hoogte waar we in de groep mee werken en welke activiteiten er plaats vinden.

 

Omgekeerd 10 minuten gesprek
In het begin van het schooljaar nodigen wij de ouders uit voor een omgekeerd tien minutengesprek. Aan de hand van een formulier geven de ouders informatie over hun kind aan de leerkrachten van de nieuwe groep. De leerkrachten kunnen zo beter in beeld brengen wat uw kind nodig heeft om te leren.  

Pauze leerkrachten
De leerkrachten hebben pauze van 14.15 – 14.45 uur. Tussen 14.15 en 14.45 uur mogen de leerkrachten geen telefoontjes beantwoorden of afspraken maken. Vriendelijk verzoek of u hier rekening mee wilt houden.

 

Schoolkamp
Jaarlijks organiseren wij een schoolkamp voor de groepen 7 en 8. De organisatie van het kamp is in handen van de Stichting Nationaal Kamp Hattem. Deze groep met gedreven, enthousiaste vrijwilligers zorgt ieder jaar weer voor een volledig ingevuld thema, waar alle activiteiten op gebaseerd zijn. De kinderen slapen in tenten en leren de basis van het kamperen en koken. Naast een geweldig leuke en onvergetelijke week is het ook nog eens leerzaam op het gebied van de verschillende schoolvakken, samenwerking, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Een uniek schoolkamp om nooit te vergeten!
De kosten van het kamp bedragen ongeveer € 120,--. U kunt hiervoor desgewenst ook wekelijks of maandelijks sparen. Dit kunt u regelen met de leerkracht van uw kind of met de directeur.

 

Schoolreis
Aan het eind van het schooljaar vinden de schoolreizen plaats. Hier krijgt u tijdig informatie over. De kinderen uit groep 1 en 2 hebben een andere bestemming dan de kinderen in groep 3 t/m 6. De kosten voor het schoolreisje bedragen voor de groepen 3 t/m 6 ongeveer € 25,--.

 

 Schoolverzekering

Op school wordt er collectief voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht onder schooltijd, gedurende schoolreizen, excursies e.d. onder leiding van het onderwijzend personeel. De verzekering is van kracht gedurende deze tijd en bovendien één uur vóór en ná schooltijd. Deze verzekering geldt niet voor schade aan kleding, mobiele telefoons of andere devices en brillen, verlies van goederen, diefstal of vernieling door derden.

 

Verjaardag vieren
Als het kind jarig is mag hij of zij in de klas trakteren. Voor de juffen en meesters mag u een traktatie in de keuken zetten. Wanneer vaders of moeders jarig zijn, mogen kinderen uit groep 1/ 2 iets voor hen maken. Wilt u dit vroegtijdig vermelden op de daarvoor bestemde kalender.

 

Verkeerseducatie
Onze school heeft het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat wij naast onze verkeersmethodes voor elke groep praktische buitenactiviteiten hebben. Wij willen de leerlingen helpen zich bewust te worden van de interactie tussen hen en de andere weggebruikers. Kennis van verkeers- en gedragsregels ondersteunen deze ontwikkeling. Door het verwerven en toepassen van theoretische en praktische vaardigheden leren de kinderen zich als veilige weggebruikers te gedragen.

 

Armoedepact

Alle Alpha scholen hebben het Zeeuws Armoedepact ondertekend. De ondertekenaars van dit pact hebben met elkaar afgesproken dat zij zich, voor zover mogelijk, zullen inspannen om de gevolgen van armoede voor kinderen tegen te gaan. Er zijn diverse mogelijkheden om ouders/ verzorgers te helpen en een bijdrage te leveren aan een fijne schooltijd voor ieder kind.

 

Zending/goede doelen
Tweemaal per jaar wordt een actie opgezet voor een goed doel. Dit past bij de waarden die we als school hanteren. De kinderen worden hierbij actief betrokken.

 

Hoofdluis

Alle kinderen worden na elke vakantie van meer dan een week gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt in de week na de vakantie. Deze controle wordt uitgevoerd door “luizenouders”. Wordt hoofdluis bij uw kind geconstateerd, dan wordt u door de school op de hoogte gebracht, zodat u zo snel mogelijk met een anti-hoofdluisbehandeling kunt starten. Dit om te voorkomen dat de hoofdluis zich verder verspreidt. Uw kind mag daarna gewoon weer naar school. Na 2 à 3 weken vindt een nieuwe controle plaats.

 

Medezeggenschap
Alpha Scholengroep bestaat uit 15 verschillende scholen. Op iedere school is er een
Medezeggenschapsraad. Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De formele functie van de GMR is het geven van instemming en adviezen aan het College
van Bestuur. Het gaat dan specifiek om zaken die bovenschools geregeld zijn. Naast
die formele kant is de GMR er ook actief in het meedenken met ouders, personeel en
directie.
De MR zal ze zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel.
Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet
instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:
• Vaststelling van de begroting
• Vaststelling van het schoolreglement
• Overgaan tot fusie van de school
• Vaststelling ouderbijdrage
• Vaststellen van de schoolgids
Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen
adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:
• Wijzigingen in het rooster
• Vaststelling van de vakanties
• Personeel en organisatie
De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt worden deze voorzien van naam en bijsluiter door de ouder/verzorger bij de groepsleerkracht ingeleverd. De verantwoording voor de juiste medicatie en dosering blijft altijd bij de ouders/verzorgers.

 

Vervanging
Het kan voorkomen, dat een leerkracht wegens ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen. In deze gevallen wordt voor vervanging gezorgd. Hetzij door een leerkracht van de eigen school, hetzij door een leerkracht uit het transfercentrum. Wanneer het een vervanging voor en langere periode betreft, wordt u hierover geïnformeerd.
In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanvraag voor vervanging te honoreren. De school treft dan intern maatregelen. U wordt daar als ouders dan over geïnformeerd.

 

Vluchtplan
In overleg en in samenwerking met de brandweer is een vluchtplan opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe wij de kinderen in veiligheid brengen in geval van een calamiteit. Dit plan wordt samen met de leerkrachten en kinderen geoefend. Iedereen moet weten wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten als de school ontruimd wordt.
Ook moeten de leerkrachten en kinderen weten hoe ze moeten handelen bij externe
calamiteiten. Het vluchtplan ligt ter inzage op school. Minstens 1x per schooljaar vindt
er een ontruimingsoefening plaats op de scholen.

 

Ziekmelden
Als uw kind niet naar school kan komen door ziekte horen wij dat graag tussen 08.00 en 08.30 uur van u. U kunt dit dan rechtstreeks melden ( tel 626127, kies 2 ) of eventueel de voice mail inspreken. Lukt dit niet, dan kunt u ook een mailtje sturen : hoeksteen AT alphascholengroep DOT nl