13 Verzuimbeleid

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat ouders verlof willen aanvragen voor hun kinderen in perioden buiten de schoolvakanties om. Deze verlofaanvragen zijn gebonden aan diverse regels.

De Wet op de Leerplicht vraagt de directie hierin een duidelijke richtlijn te volgen. Omdat er met regelmaat verzoeken worden gedaan die zich in een grijs gebied bevinden, als het gaat om het verlenen van toestemming, is het goed en belangrijk dat er een duidelijk beleid wordt gevoerd. Voor het uitvoeren van dit beleid en het nemen van beslissingen in specifieke zaken die zich in het eerder genoemde grijze gebied bevinden, is de functie van leerplichtambtenaar ingericht. In geval van twijfel over de rechtvaardigheid van een verlof toewijzing, zal de directeur contact zoeken met het Regionaal Bureau Leerplicht. Soms zult u ook zelf daar naartoe worden doorverwezen.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kunt u alleen doen bij de directeur. In geen geval kunt u hierover afspraken maken met de leerkracht van uw kind. De benodigde formulieren hiervoor opvragen bij de directeur. Wanneer het gaat om kortdurend verzuim vanwege een bezoek aan een (medisch) specialist, hoeft u hiervoor geen bijzonder verlof aan te vragen. Wij gaan er vanuit dat u zich inspant om dit zoveel mogelijk buiten de lesuren in te plannen.

Ook het te laat op school komen valt onder de leerplichtwet. Wij vragen u als ouders hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Ook dit kan namelijk reden zijn tot het doen van een melding bij de leerplichtambtenaar.