Missie en visie

Missie

Kindgericht onderwijs wordt verzorgd door betrokken, enthousiaste en inspirerende professionals die kinderen laten leren, groeien en bloeien in een lerende en gezonde gemeenschap met de ouders, de kinderopvang en de school. 

 

Visie

Op cbs de Hoeksteen staan we voor een goede voorbereiding op een persoonlijke toekomst voor alle kinderen. De maatschappij verandert sterk en is soms onvoorspelbaar. Dit vraagt niet alleen om kennis en wijsheid, maar ook om creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. 

 

We geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Dit betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven maken en daar ook de ruimte voor krijgen. We bieden een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving vanuit onze christelijke identiteit met respect voor verschillende meningen. Je mag anders zijn en dat respecteren we.

 

Ieder kind is uniek en recht op mogelijkheden om te leren en te groeien. Daarom hebben kinderen en hun ouders een stem binnen onze school. De Hoeksteen is ook uniek, omdat brede ontwikkeling net zo  belangrijk is als de leerstof. Daardoor denken we niet in slagen of falen, maar in groeien en in kwaliteiten van kinderen die centraal staan. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. We spreken bij voorkeur niet over ‘groepen’, maar over ‘units waarin groepsdoorbrekend gewerkt kan worden’.

 

Kinderen, ouders en professionals krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen (autonomie), voelen zich competent, ervaren voldoening en krijgen erkenning (competentie) en de kinderen, ouders en professionals voelen zich nuttig en gelukkig (relatie en zingeving).

 

Onze visie op het leren en op de ontwikkeling van kinderen. 

 

Kinderen leren het beste door: 

Samenwerken in een veilig, rustig en positief klimaat en in een uitdagende leeromgeving, ook in de directe omgeving van de school. Met aandacht voor eigenaarschap om ontdekkingen te doen en onderzoekend bezig te zijn. Nieuwe talenten ontdekken en jezelf ontwikkelen, werken in ateliers, waarbij eigen keuzes gemaakt kunnen worden. De ontwikkelingscirkel hanteren met bedenken -> doen -> reflecteren-> nog beter doen. Deze cirkel vormt een belangrijke onderlegger bij het leren.

Levensecht leren wordt ervaren als betekenisvol en krijgt ruimte en aandacht op De Hoeksteen. Aansluiten bij de beleving, de ervaringen en de behoeftes van kinderen vormt iedere dag een belangrijke start.

 

Daarvoor hebben kinderen professionals nodig die:

Een rustige, veilige, uitdagende leeromgeving kunnen scheppen en aan kunnen sluiten bij de beleving, ervaringen en behoeftes van kinderen. 

Kinderen de kans geven om te ontdekken, te onderzoeken, zelf keuzes te maken (en fouten te maken) zodat kinderen zonder angst, met lef en durf leren.

Meer werken vanuit leerlijnen, zoeken wat bij hun kinderen past en minder uitgaan van methoden.

Willen ontwikkelen, vragen stellen, rust realiseren, nieuwsgierig zijn en werken aan onderwijs op maat. 

 

Om dat te bereiken is er een team van personeel dat:

Samenwerkt, de relatie legt tussen theorie en praktijk, goed naar elkaar luistert en doorvraagt, weet aan te sluiten bij de ontwikkeling, vraagt om feedback en durft feedback te geven.

Samenwerkt vanuit eenzelfde visie, met hetzelfde doel voor ogen en daarbij gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. 

Uitdagingen durft aan te gaan en denkt in oplossingen en niet in problemen.

Zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen, ambitie heeft en hoge doelen stelt – doelgericht werkt. 

 

Om dat te bereiken is de school een onderdeel van een groter geheel:

Staat in contact met de omringende wereld, waardoor leerstof wordt gekoppeld aan de praktijk, samen met ouders, de kerk, de verenigingen, de gemeente, bewoners van het verzorgingshuis / verpleeghuis. De contacten met deze partners zijn relevant in het belang van het kind. 

 

Om deze visie in de praktijk te brengen blijft het team met elkaar in gesprek en zal dit de komende periode stap voor stap ontwikkelen en met enthousiasme realiseren.