Missie en visie

Missie

Kindgericht onderwijs wordt verzorgd door betrokken, enthousiaste en inspirerende professionals die kinderen laten groeien en bloeien in een lerende en gezonde gemeenschap, de kinderopvang en de school. 

Uitgangspunten

De school probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen.

Er wordt een sfeer geschapen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt, zich aanvaard weet door de ander en zelf medeleerlingen accepteert als mensen met dezelfde rechten en plichten. Respect en acceptatie zijn hierin kernwoorden. Van daaruit willen we kinderen stelselmatig voorzien van positieve feedback. Daarnaast hanteren we heldere schoolregels die we samen met de kinderen opstellen.

 De visie van de school

Op de Hoeksteen staan we voor een goede voorbereiding op een persoonlijke toekomst voor alle kinderen. De maatschappij verandert sterk en is soms onvoorspelbaar. Dit vraagt niet alleen om kennis en wijsheid, maar ook om creativiteit, flexibiliteit en samenwerking.
We geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie de basis leren en tot ontplooiing komen. Dit betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven maken en daar ook de ruimte voor krijgen. We bieden een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving vanuit onze christelijke identiteit met respect voor verschillende meningen. Je mag anders zijn en dat respecteren we.


Ieder kind is uniek en heeft mogelijkheden om te groeien. Daarom hebben kinderen en hun ouders een stem binnen onze school. De Hoeksteen is ook uniek, omdat brede ontwikkeling net zo belangrijk is dan de leerstof. Daardoor denken we niet in slagen of falen, maar in groeien en in kwaliteiten van kinderen die centraal staan. Daar zijn we samen voor verantwoordelijk. We spreken bij voorkeur niet over ‘groepen’, maar over ‘units waarin groepsdoorbrekend gewerkt kan worden’.
Kinderen, ouders en professionals krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen (autonomie), voelen zich competent, ervaren voldoening en krijgen erkenning (competentie) en de kinderen, ouders en professionals voelen zich nuttig en gelukkig (relatie en zingeving).