Missie en visie

Missie

Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen, waarin respect voor de ander een centrale plaats inneemt.

Wij aanvaarden daarbij de Bijbel als uitgangspunt. Van de ouder(s) / verzorger(s) verwachten wij dat zij, ongeacht hun levensovertuiging, dit levensbeschouwelijke uitgangspunt van onze school respecteren en naar eigen mogelijkheden mede gestalte geven.

 

Uitgangspunten

De school probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen.

Er wordt een sfeer geschapen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt, zich aanvaard weet door de ander en zelf medeleerlingen accepteert als mensen met dezelfde rechten en plichten. Respect en acceptatie zijn hierin kernwoorden. Van daaruit willen we kinderen stelselmatig voorzien van positieve feedback. Daarnaast hanteren we heldere schoolregels.

 

De visie van de school

We hechten veel waarde aan het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van kinderen. We stellen hoge, maar realistische verwachtingen aan kinderen, waarmee zo we goed mogelijk aansluiten bij hun ontwikkeling en deze afstemmen op hun mogelijkheden. Daarbij zoeken we steeds naar de uitdagingen die er voor kinderen liggen en begeleiden hen naar optimale opbrengsten.

We willen ons onderwijs zo inrichten, dat we een grote betrokkenheid van kinderen én van ouders realiseren en dat kinderen met veel plezier naar school gaan.

Daarnaast is een uitstroom met zo hoog mogelijke resultaten voor ieder kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden voor ons een gegeven, wat we continue nastreven.