Kwaliteit

 

Werkwijze onderwijsverbeteringen

Wij houden de kwaliteit van ons onderwijs hoog door tweemaal per jaar met het team de resultaten te  analyseren en acties voor de komende tijd te formuleren. 

Op onze school zijn we voortdurend bezig met verbeteren van het onderwijs en zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren. Dit doen we in een doorlopende cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en weer plannen, enz. Een belangrijk kenmerk van de werkwijze op De Hoeksteen is dat er gewerkt wordt met de aanpak van stichting leerKRACHT. 

De werkwijze van stichting leerKRACHT biedt een structuur om het onderwijs gezamenlijk te verbeteren. Stichting leerKRACHT bevat 4 instrumenten die ingezet worden: gezamenlijk lesontwerp, elkaars lessen bezoeken,  feedback geven en de stem van de leerling. 

Het schooljaar is opgedeeld in periodes. Per periode zijn verbeterthema’s bepaalt. In teamsessie worden doelen en acties bepaalt om de onderwijsverbeteringen voor leerlingen te bereiken. Iedere week bespreken leerkrachten in een korte bordsessie welke acties behaalt zijn en worden nieuwe acties bepaalt. Door deze aanpak werken we samen, planmatig aan verbetering van het onderwijs. 

 

Eindtoets

In 2015 is de verplichte eindtoets ingevoerd. Op onze school werken we met de IEP eindtoets. De IEP toets wordt eind groep 8  afgenomen. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. We hebben voor deze toets gekozen omdat die past bij onze visie. De toets meet niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar kijkt naar de bredere ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Audit en inspectie

Binnen onze scholengroep wordt eenmaal in de vier jaar een audit op alle scholen uitgevoerd. Dit betekent dat collega's die hiervoor opgeleid zijn en die niet werkzaam zijn op de Hoeksteen, de kwaliteit van het onderwijs op onze school onderzoeken. Met hun tips kunnen we aan de slag om het onderwijs te verbeteren. In dit schooljaar heeft op De Hoeksteen een audit plaatsgevonden. Vanuit het Inspectiekader zijn de kwaliteitsgebieden Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaat en Kwaliteitszorg onderzocht. We zijn er heel trots op dat het auditteam op alle onderdelen tot het oordeel 'goed' kwam. Dit is volgens het Inspectiekader het hoogst haalbare oordeel.

 

En, zoals alle basisscholen in Nederland, vallen we onder het toezicht van de inspectie voor het onderwijs. De eindresultaten van onze school liggen de afgelopen jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat we onder het normale basistoezicht van de inspectie vallen.